Zajištění spirituální péče

Duchovní Římskokatolického vyznání P. Gabriel Kubík

 • návštěvy pacientů na všech odděleních LDN
 • každé úterý mezi 8 – 12 hodinou

Duchovnímu předá sociální pracovnice požadavek péče od konkrétních pacientů.
V případě potřeby je možné domluvit individuální schůzku telefonicky 731 600 090 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje farnosti:
Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Svitavská 5
Moravská Třebová
www.farnostmt.cz


Duchovní Českobratrské církve evangelické f. Ivo David

 • bude zajišťovat péči dle potřeby
 • pacient, rodinný příslušník nebo zdravotník poskytnou informace o možnosti setkání a kontaktují duchovního

Telefonní kontakt: 728 143 334
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje farnosti:
Českobratrská církev evangelická
Svitavská 961/40
571 01 Moravská Třebová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Duchovní Církve československé husitské kazatelka Ivana Krejčí

 • bude zajišťovat péči dle potřeby
 • pacient, rodinný příslušník nebo zdravotník poskytnou informace o možnosti setkání a kontaktují duchovního

Telefonní kontakt: 728 066 431
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje farnosti:
Církev československé husitská
Dr. Janského 974/6,
571 01 Moravská Třebová
www.ccsh-pv.cz


Obecná ustanovení

Duchovní nepřicházejí za pacientem jako za členem své církve, ale jako za klientem naší nemocnice a nenárokují si žádné náboženské přesvědčení. Nabízejí nezištnou a upřímnou pomoc a podporu pacientovi a jeho blízkým v těžkém životním období, načrtnutí životních rozhodnutí či perspektiv, pomoc při řešení obtížných situací, umějí naslouchat.

Spirituální péče by měla přispět k

 • lepší pohodě pacientů v nemocnici
 • zajištění důstojnosti pacientů během nemoci i umírání
 • důstojnému zacházení s ostatky nemocného po smrti
 • důstojnému a citlivému přístupu k jeho blízkým v průběhu nemoci i po smrti pacienta
 • oddálení syndromu vyhoření personálu
 • zlepšení celkové atmosféry v nemocnici

Etický kodex kněze – poskytovatele spirituálních služeb

Nemocniční kaplani a dobrovolníci jsou ve vztahu k pacientům, příbuzným, jiným jim blízkým osobám i pracovníkům ve zdravotnických zařízeních zavázáni dodržovat tyto etické zásady:

1. proklamovat, respektovat a chránit nedotknutelnou hodnotu a důstojnost každé osoby;

2. s úctou respektovat existenciální a duchovní rozměr utrpení, nemoci a smrti;

3. bez vnucování přibližovat uzdravující, podpůrnou, usměrňující a smiřující sílu náboženské víry;

4. dbát na to, aby spirituálním potřebám lidí z různých náboženských nebo kulturních prostředí bylo vyhověno při respektování osobního přesvědčení pacienta a i pracovníka;

5. chránit pacienty před nevhodnou duchovní vtíravostí nebo proselytismem;

6. poskytovat podpůrnou spirituální péči zejména empatickým nasloucháním a s porozuměním vnímat stavy úzkosti, obav a znejistění;

7. zprostředkovat či poskytovat bohoslužbu, obřady a svátosti podle potřeb pacienta a svých vlastních možností, daných řádem té které církve;

8. přijímat případné úkoly v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, jsou-li do něho zařazeni;

9. působit jako zprostředkující a smírčí osoby v konfliktních situacích;

10. nevyužívat těžké situace pacienta ani informací, přijatých v souvislosti se spirituální péčí, ve svůj prospěch;

11. zachovávat mlčenlivost o svěřených důvěrných informacích

12. rozvíjet a udržovat požadované znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti své práce;

13. v případě potřeby zprostředkovat kontakt s duchovními vlastní církve;

14. chápání služby nemocničního duchovního je primárně neevangelizační

Kodex vychází z mezinárodních i národních dokumentů

Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech; Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace; Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen; Úmluva o právech dítěte; Helsinské deklarace Světové lékařské organizace; Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Etický kodex práv pacientů; Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících, Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice; Charta práv seniorů.