Domácí řád oddělení

Vážená paní, vážený pane,

vítáme Vás na lůžkovém oddělení Nemocnice následné péče Moravská Třebová (dále jen nemocnice). Nezbytnou součástí Vaší léčby je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost. Předkládáme Vám proto vnitřní řád oddělení, který Vám pomůže orientovat se v nemocničním prostředí a poznat některá pravidla organizování provozu a poskytování zdravotní péče.

Úvodní informace pro pacienty

Budete do značné míry spolurozhodovat o způsobu léčby, jejím průběhu, trvání a výsledku. Budeme Vás informovat o Vašem zdravotním stavu, nastavení individuálního léčebného plánu a průběhu léčby. Dovolujeme si Vás požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o Vaše zdraví a důvěrou ve schopnosti našich lékařů a sester, protože předpokladem úspěšné léčby je úzká spolupráce mezi Vámi a zdravotníky. Součástí tohoto vnitřního řádu je etický kodex práv pacienta. Dle Zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách máte kromě práv uvedených v kodexu i určité povinnosti, které musíte dodržovat. Prosíme o respektování práv ostatních pacientů.

Před přijetím k hospitalizaci předložte, prosím, průkaz totožnosti a průkaz Vaší pojišťovny, která uhradí naší nemocnici náklady spojené s Vaší léčbou. Jste povinen/a uhradit nemocnici cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o těchto službách musíte být předem informován lékařem.

Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí. Je však velmi důležité informovat lékaře o vašich potížích. Informace o Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. S ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků, určete v Informovaném souhlasu s hospitalizací blízké osoby, kterým mohou být sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu a kdo může nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace. V případě, že nebudete schopen/a s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytovanou péčí, uveďte, kdo bude oprávněn tento souhlas vyslovit za Vás.

Máte právo na přítomnost osoby blízké popř. zákonného zástupce. Poskytovatel zdravotní péče může omezit přítomnost Vaší blízké osoby při poskytování zdravotní péče z důvodů hygienicko-epidemiologických, provozních, nebo v době provádění výkonů.

Kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek je v celém areálu nemocnice zakázáno. Na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře jste povinen/a podrobit se vyšetření za účelem prokázání, zda jste pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

V průběhu hospitalizace udržujte čistotu a pořádek, šetřete majetek a vybavení nemocnice. Pokud v průběhu hospitalizace způsobíte škodu, budete požádán/a o její úhradu. Nemanipulujte s vodním, světelným a signalizačním zařízením. V případě požáru a jiné mimořádné události nahlaste zjištěnou skutečnost personálu, zachovejte klid a dále se řiďte pokyny zaměstnanců nemocnice.

Kdykoliv budete něco potřebovat, obraťte se na sloužící sestru nebo lékaře.

Příjem k hospitalizaci

Při přijetí na lůžkové oddělení budete vyšetřen/a lékařem, který určuje plán léčebné péče, všechna potřebná vyšetření a pohybový režim. Vyšetření sestrou proběhne za účelem zajištění ošetřovatelské anamnézy. O plánu péče musíte být informován/a a je Vám předložen informovaný souhlas, který podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte.

Při přijetí na oddělení Vám bude na ruku připevněna identifikační páska pro ověřování Vaší totožnosti v průběhu hospitalizace a ta bude odstraněna až při ukončení hospitalizace. V případě, že dojde k jejímu poškození nebo odstranění, jste povinen/na informovat ošetřující personál.

Nebudete-li mít své oblečení uloženo u sebe na pokoji, odevzdáte při příjmu oděv zdravotní sestře, která se postará o jeho uložení v ústavní šatně a vydá na ně potvrzení o úschově. V případě, že Váš oděv odnese Váš příbuzný, musí být o tom sepsán záznam. Zdravotní sestra Vám současně zapůjčí ústavní prádlo, které po skončení léčení vrátíte. Při používání vlastního osobního prádla musí být zajištěna jeho čistota a častá výměna.

Pokud pracujete nebo jste registrován/a na ÚP je Vám při přijetí vystavena pracovní neschopnost. Na oddělení budete uložen/a na lůžko, seznámen/a s provozem, vnitřním uspořádáním oddělení, vnitřním řádem a právy a povinnostmi pacienta.

Pokud jste před přijetím do nemocnice neměli možnost informovat Vaši rodinu, proveďte tak dodatečně. Nemocným, kteří nemohou informaci provést sami, zprostředkuje ji sestra na oddělení.

Co si s sebou vzít do nemocnice

V případě hospitalizace na oddělení budete potřebovat:

občanský průkaz, průkaz pojištěnce, doporučení k hospitalizaci (pokud máte), poslední výsledky a zprávy lékařských vyšetření (pokud máte), rozpis trvale užívaných léků nebo originální balení užívaných léků,

Dále: toaletní potřeby, pyžamo/noční košile, župan, domácí obuv, drobné osobní věci dle uvážení

Zajištění cenných věcí a finanční hotovosti

Větší peněžité částky a ostatní cenné předměty (předměty z drahých kovů, platební karty, apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. V případě, že si do nemocnice vezmete částky vyšší než 300 Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti, doporučujeme Vám uložit si je na základě potvrzení o převzetí do trezoru nemocnice po dobu hospitalizace (ochrana proti odcizení). Dokladem můžete následně uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případné ztráty. Během hospitalizace máte možnost si uložené předměty, finanční hotovost vyzvednout. Po ukončení hospitalizace vám budou peníze a cennosti vráceny.

Neberte s sebou předměty a látky ohrožující život či zdraví, pokud eventuálně máte zbraň, máte povinnost tuto skutečnost oznámit zdravotnickému personálu, který ve spolupráci s PČR zabezpečí její zákonné uložení.

Ztráty a nálezy ihned oznamte ošetřující sestře.

Vnášená léčiva a potravinové doplňky

S ohledem na stanovený léčebný režim, dietní režim a ordinaci léků prosíme, abyste bez vědomí ošetřujícího personálu neužívali žádné léky, vitaminy a jiné léčivé přípravky. Ve výjimečných případech, kdy se domluvíte s lékařem o možném používání přinesených léčiv, předejte léčiva ošetřující sestře.

O dalším užívání potravinových doplňků rozhodne ošetřující lékař.

Hospitalizace

Po dobu pobytu na našem oddělení se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků. Každý z členů tohoto týmu má viditelnou jmenovku a při prvním kontaktu s Vámi se Vám představí. Za lékařskou péči je zodpovědný kolektiv lékařů pod odborným vedením primáře oddělení. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením vrchní sestry.

Lékařské vizity probíhají denně kolem 8. hodiny ranní. V úterý a pátek v 13 hodin probíhá velká vizita pod vedením primáře oddělení.

Návštěvy jsou povoleny po celý den do večerních hodin s přihlédnutím na dodržování klidu v době od 13 do 15 hodin. Bude- li to provoz vyžadovat má ošetřující personál právo vyžádat si ukončení návštěvy na pokoji.

Stravování – léčebné diety jsou stanovené dietním systémem. Informace o dietním omezení vám poskytne ošetřující lékař, sestra nebo nutriční terapeut. Individuální úpravy diet jsou možné pouze v souladu s léčebně ošetřovatelským plánem a s ohledem na možnosti nemocnice. Přístup do kuchyňky na oddělení má umožněn pouze ošetřující personál. Čaj je k dispozici na oddělení celý den. Pacientům je na oddělení k dispozici vyčleněná lednice pro uchování potravin. Tyto potraviny musí být vždy označeny Vaším jménem a minimální trvanlivostí. V případě, že nejsou označeny datem spotřeby, je dovoleno je uchovávat po dobu max. 24 hodin. Sestry každý den kontrolují uložené potraviny a mají právo likvidovat potraviny s prošlou dobou trvanlivosti. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost uložených potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety. Případný ohřev či uchování pokrmů je nutno domluvit předem se službou konající sestrou.

Strava (pokud není určeno lékařem jinak) je podávána:

snídaně      07:30 – 08:00 hodin

oběd         11:30 – 12:00 hodin

večeře       17:00 – 18:00 hodin

II. večeře   21:00 hodin (pouze speciální diety)

Hygienická péče – provádí se 2x denně a dle potřeby sestrou u těch pacientů, kteří nejsou schopni sami o sebe pečovat. Ostatní pacienti mohou používat denně společnou bezbariérovou koupelnu a sprchovat se. Koupání je vám umožněno kdykoli po domluvě s ošetřující sestrou.

Máte právo na čistě povlečené lůžko a v závislosti na Vašem zdravotním stavu máte též povinnost udržovat jej čisté. Výměnu ložního a osobního prádla provádíme podle potřeby, nejméně však jednou týdně. Upozorněte své návštěvy, aby nesedali na lůžka. V zájmu všech nemocných je, aby byl v pokoji čistý vzduch, proto podporujte pravidelné větrání.

Používání elektrických spotřebičů a televizních přijímačů: je povolené pouze se souhlasem vedoucího lékaře. Podmínkou je dobrý technický stav, doklad o odborné prohlídce přístroje nebo stáří přístroje do 6 měsíců a prostorové možnosti na pokoji.

Možnosti opouštění oddělení a klid na oddělení

Pokud máte povoleny vycházky v areálu nemocnice, dodržujte dobu vycházek. Oddělení byste měl/a opouštět pouze s vědomím ošetřující sestry. V areálu nemocnice je možnost zakoupení občerstvení v kiosku, který má otevírací dobu

Po: 7.30 – 15.00, Út: 7.30 – 15.00, St: 8.00 – 15.00, Čt: 7.30 – 15.00, Pá:7.30 – 15.00

Při pohybu v nemocnici využívejte standardní označené cesty a prostory, k relaxaci je možné využít zahrady s lavičkami. Prosíme o dodržování denního režimu, který stanovil ošetřující lékař. Denní klid je dodržován dle potřeby vašeho individuálního plánu s přihlédnutím na odpočinek ostatních pacientů v době od 13 do 15 hodin. Noční klid je určen od 21 hodin. Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních pacientů v pokoji užívat vlastní rádio nebo televizi.

Zdravotně sociální služba

V nemocnici pracuje sociální pracovník, kterého můžete kontaktovat na tel. 461 352 467 nebo prostřednictvím staniční sestry na oddělení. Poskytuje pacientům sociálně právní poradenství a potřebné informace, týkající se řešení sociální situace v souvislosti s Vaším zdravotním stavem. Pacientům, kteří se po propuštění nebudou schopni o sebe postarat sami nebo s pomocí rodiny, pomůže zprostředkovat pečovatelskou službu, domov pro seniory, či další vhodné formy následné péče nebo ubytování.

Duchovní péče a podpora

V případě potřeby máte právo na zprostředkování duchovní péče a kontaktů s představiteli církví. Každé úterý dopoledne je na odděleních osobně k dispozici pacientům kněz Římskokatolické církve. Zprostředkování duchovní péče Vám zajistí sestra na oddělení nebo sociální pracovník.

Překlad, propuštění

V průběhu hospitalizace můžete být přeložen/a na jiné oddělení nemocnice, do jiného zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče.

Důvody překladu:

a) změny Vašeho zdravotního stavu, vyžadující jiný typ léčby nebo v případě nutnosti dalšího vyšetření či sledování, které není možné na stávajícím oddělení provést,
b) ze sociálních důvodů,

c) na Vaši žádost nebo na žádost opatrovníka.

O nutnosti překladu na jiné oddělení, do jiného zařízení nebo o propuštění budete předem informován/a.

Z lůžkového oddělení do domácího ošetřování jste propuštěn/a

a) po ukončení léčby za předpokladu, že Váš zdravotní stav dovoluje propouštění;

b) na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce;

c) předčasně můžete být propuštěn/a z nemocniční péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. Negativního reversu)., nebo v případě vážného porušení vnitřního řádu nemocnice.

Při propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, a léčivé prostředky na 3 dny. Propouštěcí zprávu předejte do tří dnů svému praktickému lékaři. Ten Vám v případě potřeby předepíše na recept další léky a zajistí případná další vyšetření nebo postupy podle doporučení lékaře, který Vás z nemocnice propouští.

Na ošetřující personál se obracejte s důvěrou se všemi svými těžkostmi, potížemi, ale též s připomínkami k poskytování péče, léčbě a chodu oddělení. V závažných záležitostech se obracejte přímo na vedoucího lékaře nebo na ředitele nemocnice.

K vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti po celou dobu hospitalizace můžete využít dotazníků, které jsou k dispozici na oddělení, nebo přímo kontaktujte manažera kvality Mgr. Kateřinu Krausovou tel. 733539810, email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vaše podněty jsou pro nás důležité pro zvyšování kvality poskytované péče a pro zajištění Vaší spokojenosti s pobytem a léčbou.

Přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.