Zajištění spirituální péče

Duchovní Římskokatolické církve P. Eliáš Tomáš Paseka OFM

Požadavek péče od konkrétních pacientů předá sociální pracovnice nemocniční kaplance. V případě potřeby je možné domluvit individuální schůzku na tel.: 724 716 350.

Kontaktní údaje farnosti: Římskokatolická farnost Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3, Moravská Třebová

Doručovací adresa: Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová,

www.farnostmoravskatrebova.cz


Duchovní Českobratrské církve evangelické f. Ivo David

  • bude zajišťovat péči dle potřeby
  • pacient, rodinný příslušník nebo zdravotník poskytnou informace o možnosti setkání a kontaktují duchovního

Telefonní kontakt: 728 143 334
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje farnosti:
Českobratrská církev evangelická
Svitavská 961/40
571 01 Moravská Třebová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Duchovní Církve československé husitské kazatelka Ivana Krejčí

  • bude zajišťovat péči dle potřeby
  • pacient, rodinný příslušník nebo zdravotník poskytnou informace o možnosti setkání a kontaktují duchovního

Telefonní kontakt: 728 066 431
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje farnosti:
Církev československé husitská
Dr. Janského 974/6,
571 01 Moravská Třebová
www.ccsh-pv.cz


Od 1. července 2017 je součástí multidisciplinárního zdravotního týmu nemocniční kaplanka.
Nemocniční kaplanka navštěvovuje v odpoledních hodinách lůžková oddělení LDN, úzce spolupracuje s představiteli církve, kteří působí v nemocnici i nadále.

Nemocniční kaplan je označení osoby, která poskytuje duchovní péči v nemocničních zařízeních a v zařízeních sociální péče. Kaplanskou službu vykonávají duchovní i laici, kteří prošli odborným výcvikem v oblasti pastorační péče, mají zplnomocnění od své náboženské komunity a jsou uznáni zdravotnickým systémem. Kaplanská služba je součástí práce multidisciplinárního týmu.

Funkce nemocničního kaplana
poskytuje pastorační službu v různých zdravotnických zařízeních nemocným i těm, kdo se o ně starají: poskytují pomoc v oblasti existenciálních, spirituálních a náboženských potřeb a čerpají při tom z osobních, náboženských, kulturních a společenských zdrojů.

Činnost nemocničního kaplana
Nemocniční kaplan je k dispozici pacientům, příbuzným, dalším blízkým osobám, návštěvám a také personálu proto, aby:
a) dosvědčovali a chránili nesmírnou hodnotu a důstojnost každé osoby,
b) byli připomínkou existenciálního a spirituálního rozměru utrpení, nemoci a smrti,
c) připomínali uzdravující, pomáhající, usměrňující a usmiřující sílu náboženské víry,
d) se snažili dbát na to, aby bylo vyhověno spirituálním potřebám lidí různých náboženství a kulturních okruhů při zachování respektu k jejich osobnímu přesvědčení,
e) poskytovali podpůrnou spirituální péči empatickým nasloucháním a dávali najevo porozumění těm, kteří prožívají úzkost,
f) konali bohoslužby, obřady a udělovali svátosti, každý podle své náboženské tradice,
g) sloužili jako členové multidisciplinárního zdravotnického týmu,
h) poskytovali a účastnili se výukových programů pro zdravotnické profesionály a účastnili se jich,
i) působili jako prostředníci a smírčí osoby a aby poskytovali obhajobu těm, kteří potřebují zastání ve zdravotnickém systému,
j) podporovali výzkumné programy týkající se spirituální péče a účastnili se jich;
k) posuzovali a vyhodnocovali účinnost poskytované spirituální péče,
l) pomáhali společnosti uvědomovat si potřeby a požadavky lidí, kterým slouží, potřeby a požadavky těch, kteří o ně pečují, i potřeby a požadavky zdravotnických systémů

Odborné vedení nemocničního kaplana zahrnuje
o teologické a pastorační vzdělávání a reflexi,
o informovanost o zdravotní péči,
o praktickou/klinickou supervizi,
o duchovní vedení

(v textu použity Evropské standardy pro poskytování nemocniční kaplanské služby v Evropě)

 

Obecná ustanovení duchovní služby

Duchovní nepřicházejí za pacientem jako za členem své církve, ale jako za klientem naší nemocnice a nenárokují si žádné náboženské přesvědčení. Nabízejí nezištnou a upřímnou pomoc a podporu pacientovi a jeho blízkým v těžkém životním období, načrtnutí životních rozhodnutí či perspektiv, pomoc při řešení obtížných situací, umějí naslouchat.

Spirituální péče by měla přispět k

  • lepší pohodě pacientů v nemocnici
  • zajištění důstojnosti pacientů během nemoci i umírání
  • důstojnému zacházení s ostatky nemocného po smrti
  • důstojnému a citlivému přístupu k jeho blízkým v průběhu nemoci i po smrti pacienta
  • oddálení syndromu vyhoření personálu
  • zlepšení celkové atmosféry v nemocnici

Etický kodex kněze – poskytovatele spirituálních služeb

Nemocniční kaplani a dobrovolníci jsou ve vztahu k pacientům, příbuzným, jiným jim blízkým osobám i pracovníkům ve zdravotnických zařízeních zavázáni dodržovat tyto etické zásady:

1. proklamovat, respektovat a chránit nedotknutelnou hodnotu a důstojnost každé osoby;

2. úctou respektovat existenciální a duchovní rozměr utrpení, nemoci a smrti;

3. bez vnucování přibližovat uzdravující, podpůrnou, usměrňující a smiřující sílu náboženské víry;

4. dbát na to, aby spirituálním potřebám lidí z různých náboženských nebo kulturních prostředí bylo vyhověno při respektování osobního přesvědčení pacienta a i pracovníka;

5. chránit pacienty před nevhodnou duchovní vtíravostí nebo proselytismem;

6. poskytovat podpůrnou spirituální péči zejména empatickým nasloucháním a s porozuměním vnímat stavy úzkosti, obav a znejistění;

7. zprostředkovat či poskytovat bohoslužbu, obřady a svátosti podle potřeb pacienta a svých vlastních možností, daných řádem té které církve;

8. přijímat případné úkoly v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, jsou-li do něho zařazeni;

9. působit jako zprostředkující a smírčí osoby v konfliktních situacích;

10. nevyužívat těžké situace pacienta ani informací, přijatých v souvislosti se spirituální péčí, ve svůj prospěch;

11. zachovávat mlčenlivost o svěřených důvěrných informacích

12. rozvíjet a udržovat požadované znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti své práce;

13. v případě potřeby zprostředkovat kontakt s duchovními vlastní církve;

14. chápání služby nemocničního duchovního je primárně neevangelizační

Kodex vychází z mezinárodních i národních dokumentů

Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech; Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace; Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen; Úmluva o právech dítěte; Helsinské deklarace Světové lékařské organizace; Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Etický kodex práv pacientů; Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících, Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice; Charta práv seniorů.