Program zvyšování kvality

Stanovení cílů kvality posouvá systém řízení, kvalitu a následnou spokojenost v Nemocnici následné péče Moravská Třebová na stále vyšší úroveň. Naší snahou je stanovovat si smysluplné a splnitelné cíle, které zvýší bezpečnost a spokojenost pacientů/klientů i zaměstnanců nemocnice

K realizaci cílů je nutná

  • plná podpora vedení nemocnice
  • motivace pracovníků ke změnám
  • spolupráce zaměstnanců
  • program kontinuálního vzdělávání
  • práce na projektech a standardech a jejich zavádění do léčebného a ošetřovatelského procesu
  • měření a vyhodnocování kvality

Pomocí indikátorů (ukazatelů) kvality sledujeme výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků nemocnice. Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů. Indikátory kvality jsou stanoveny s ohledem na strategické cíle a priority nemocnice.

Za mimořádnou událost považujeme:

Mimořádná událost je neočekávaná, nežádoucí či potencionálně nebezpečná událost pro pacienty nebo personál, k níž došlo v prostorách nemocnice.

  • Medikační pochybení je událost, která byla vyhnutelná a která mohla způsobit nebo způsobila nesprávné podání léku (chyba v preskripci, přípravě, způsobu podání léku, záměna léku, záměna pacienta, atp.). Rozlišujeme skutečnou chybu (chybný lék byl pacientovi podán) a potenciální chybu (zjištěno před podáním).
  • Pádů pacientů - Sledujeme každý pád pacienta v nemocnici (s úrazem i bez poranění). Hledáme společně řešení, jak pádům předcházet.
  • Výskyt dekubitů - Sledujeme dekubity vzniklé v nemocnici i pacienty s dekubity přijaté. Zavádíme prevenci a léčbu dekubitů ve snaze jim předejít, zmírnit jejich průběh a urychlit jejich hojení.
  • Úplnost zdravotnické dokumentace - Sledujeme úplnost a správnost údajů v uzavřené zdravotnické dokumentaci za sledované období.

Spokojenost

Snažíme se o maximální

a) Spokojenost hospitalizovaných pacientů

b) Spokojenost ambulantních pacientů

c) Spokojenost zaměstnanců